BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

Bilişsel Davranışçı Terapi 2.000’in üzerinde araştırma ile etkili olduğu kanıtlanan bir psikoterapi yöntemidir. Bireylerin kendileri için en önemli olan hedefleri belirlemelerine ve engelleri aşmalarına yardımcı olan zamana duyarlı, yapılandırılmış, günümüze yönelik bir psikoterapi tekniğidir. Bu teknik insanların daha iyi olmalarına ve daha iyi hissetmelerine yardımcı olur. Teknik bilişsel modele dayanmaktadır: bireylerin bir durumu algılayışları, tepkileriyle durumun kendisinden daha yakından ilişkilidir. Bu tekniğin önemli bir parçası, danışanın yaşamdan en çok ne istediklerini anlamalarına ve ona ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Ruh halinde, günlük işleyişinde kalıcı bir iyileşme sağlamak için düşünme ve davranış değiştirme becerilerini öğrenirler. Bu program önce teorik tanımlar sonra pratik çalışmalar ve vaka örnekleri üstünden yürütülecektir. Eğitimle katılımcılara bilişsel davranışçı psikoterapi yapma becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

1. MODÜL: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN TEMELLERİ VE KULLANILAN TEKNİKLER

Bilişsel davranışçı terapi yaklaşımının temellerinin öğretildiği bu modülde, öncelikle bilişsel davranışçı terapinin gelişimini ortaya çıkartan etmenler ve kısa bir tarihçe konuşulacaktır; sonra terapide kullanılan terapötik becerileri, bilişsel davranışçı terapinin temel teknikleri, terapide kullanılan kavramlar ve formülasyonlar çalışılacaktır. Eğitim sürecinde ele alınacak konu başlıkları bilişsel süreçler ve bilgiyi işleme kuramı, bilişsel davranışçı terapi bakış açısı ile vaka formülasyonu ve kavramsal çerçeve, bilişsel davranışçı teknikler (bilişsel çarpıtmalar, sokratik sorgulama, ödevler, terapinin rasyonelinin açıklanması), otomatik düşüncelerin ele alınması ve çalışılması, ara inançlar ve temel inançların ortaya çıkartılması, seans akışı ve yapısının oluşumu, danışanın hedeflerini netleştirme ve terapi amaçlarının ortaya çıkartılması, terapi oturumlarının danışanın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılması ve danışanlara ihtiyaç duydukları bilişsel davranışsal becerilerin öğretilmesi olacaktır. Katılımcılar her konu sonrası role play ile modül konularını deneyimleyecektir. Modül sırasında konu anlatımları vaka örnekleri ile desteklenerek öğrenme kalıcı hale getirilecektir. Seans videoları ile konu pekiştirilecektir.

Modülün hedefleri:
 • Bilişsel modeli tanımlama becerisinin gelişmesi
 • Bilişsel terapi seansının yapısını tanımlayabilmek
 • Bilişsel modele göre danışanın probleminin nasıl kavramsallaştırılacağını açıklayabilmek
 • Bilişsel davranışçı terapi müdahalelerini tanımlamak ve yapabilmek
 • Danışanı tedaviye dahil etmek için gerekli teknikleri anlamak ve bu teknikler kullanabilmek
 • Terapötik ittifak geliştirmek için gerekli teknikleri kullanabilmek
 • Otomatik düşünceleri ortaya çıkarmak ve değerlendirmek için teknikleri kullanabilmek
 • Temel inanç ve varsayımları değiştirmek için stratejiler tanımlayabilmek
2. MODÜL: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMDA DEPRESYONA MÜDEHALE

Bu modül sırasında depresyonu olan danışanın tedavi stratejileri konuşulacaktır. Danışanın depresyonun bilişsel olarak kavramsallaştırılması ve genişletilmiş bilişsel modelin uygulanması, terapinin yapılandırılması, otomatik düşünceleri belirlemek, otomatik düşüncelere cevap verebilmek ve otomatik düşünceleri değerlendirmek, terapötik ittifakın bileşenlerin oluşturulması ve sürdürülmesi, danışanı hareketlendirecek eylem planlarının (ev ödevleri, davranışsal ödevler) geliştirilmesi ve uygulanması, temel inançların belirlenmesi ve değiştirilmesi; ara inançların belirlenmesi ve değiştirilmesi ve başa çıkma stratejilerinin kullanımı ile ilgili beceriler öğrenilecektir.

Modülün hedefleri:
 • Danışanı değerlendirebilmek ve tanıya yönelik yol haritası belirleyebilmek
 • Danışana uygun vaka formülasyonu oluşturabilmek
 • Depresyonun kavramsal çerçevesini bilişsel model ile çizebilmek ve aktarabilmek
 • Psikoeğitim ile danışanın tedavi rasyonelini anlamasını sağlamak
 • Seans içi ve seanslardaki tedavileri planlamak ve kullanmak
 • Hedefleri netleştirebilmek ve eyleme geçmek
 • Depresyonda olan danışanın güçlü bir terapötik ilişki ile seans içinde tutulmasının sağlanması
 • Depresyonda olan danışanın bilişsel ve davranışçı teknikleri seçmek ve uygun olanları uygulamak
 • Nüks önleme için depresyon danışanın becerilerini öğrenmesini sağlayın ve kendi kendine terapi becerilenin geliştirilmesi
 • Depresyondaki danışanın kendine zarar verme düşüncelerin çalışılması
3. MODÜL: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMDA ANKSİYETEYE MÜDEHALE, YAYGIN ANKSİYETE VE PANİK BOZUKLUK

Bu modül sırasında genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu, panik bozukluğun etkin bir şekilde tedavi etmek için gerekli becerileri kazanmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu modülde anksiyete bozukluğu olan danışanlar için kanıta dayalı bilişsel ve davranışsal stratejilerin nasıl uygulanacağını öğretilecektir. Bilişsel modelin danışana aktarılması, bilişsel yeniden yapılandırma, otomatik düşünce ve inançları belirlemek, değerlendirmek ve yanıtlamak nasıl yapılır konuları çalışılacaktır. Bir danışanın kavramsallaştırması, endişeli düşünceleri tanımlamayı ve değerlendirmeyi, tedaviye düzenlemeyi ve davranış deneyleri ve maruz kalma egzersizlerini nasıl uygulayacağınızı bu modül bitiminde öğrenmiş olacaksınız. Davranışsal denemeleri, maruz kalma egzersizlerini, imajinasyon ve beden tarama çalışmalarının kullanımına hakim olacaksınız. Danışanın fiziksel semptomlarına nasıl müdahale edileceğini, farkındalık çalışmaları ile duygu-düşünce ve davranış ilişkisinin kurgulanmasını ve terapötik ilişkinin tedaviye yardımını bu modül sonunda kullanabilir olacaksınız. Panik bozukluğun kriterlerinin neler olduğu, panik bozukluğun bilişsel modeli ve bilişsel davranışçı çalışmalar ile panik bozukluğun kontrol altına alınması bu modülün çalışma konularıdır.

Modülün hedefleri:
 • Anksiyete danışanı için formülasyonu oluşturabilmek ve seans içinde ve arasında tedaviyi planlamak
 • Anksiyetenin kavramsal yapını anlamak ve kullanabilmek
 • Danışanın anksiyete semptomları ile ilgili otomatik düşünce ve inançları nasıl tanımlayacağını, değerlendireceğini ve cevaplayacağını öğrenmesini sağlamak
 • Farkındalık uygulamaları ve gevşeme tekniklerinin kullanımı
 • Maruz kalma egzersizleri ile davranış deneylerinin tasarlanması
 • Danışanın ihtiyaçlarına yönelik özgül tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi
 • Yaygın anksiyete bozukluğu, panik krizler için beceri ve strateji geliştirebilmek.
4. MODÜL: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMDA OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK VE SOSYAL ANKSİYETEYE MÜDEHALE

Bu modül sırasında sosyal anksiyete bozukluğu ve obsesif-kompulsif bozukuğun etkin bir şekilde tedavi etmek için gerekli becerileri kazanmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bilişsel modelin danışana aktarılması, bilişsel yeniden yapılandırma, otomatik düşünce ve inançları belirlemek, değerlendirmek ve yanıtlamak nasıl yapılır konuları çalışılacaktır. Bir danışanın kavramsallaştırması, endişeli düşünceleri tanımlamayı ve değerlendirmeyi, tedaviye düzenlemeyi ve davranış deneyleri ve maruz kalma egzersizlerini nasıl uygulayacağınızı bu modül bitiminde öğrenmiş olacaksınız. Davranışsal denemeleri, maruz kalma egzersizlerini, imajinasyon ve beden tarama çalışmalarının kullanımına hakim olacaksınız. Danışanın fiziksel semptomlarına nasıl müdahale edileceğini, farkındalık çalışmaları ile duygu-düşünce ve davranış ilişkisinin kurgulanmasını ve terapötik ilişkinin tedaviye yardımını bu modül sonunda kullanabilir olacaksınız.

Modülün hedefleri:
 • Sosyal anksiyete ve obsesif kompulsif bozukluk danışanı için formülasyonu oluşturabilmek ve seans içinde ve arasında tedaviyi planlamak
 • Bozuklukların kavramsal yapısını anlamak ve kullanabilmek
 • Danışanın sosyal anksiyete semptomları ve obsesif kompulsif bozukluk ile ilgili otomatik düşünce ve inançları nasıl tanımlayacağını, değerlendireceğini ve cevaplayacağını öğrenmesini sağlamak
 • Farkındalık uygulamaları ve gevşeme tekniklerinin kullanımı
 • Maruz kalma egzersizleri ile davranış deneylerinin tasarlanması
 • Danışanın ihtiyaçlarına yönelik özgül tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi
5. MODÜL: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMDA TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNA MÜDEHALE

Bu modül ileri bir beceri geliştirme modülüdür. Travma çalışmalarına bütüncül bir bakış ile yaklaşan ve bilişsel stratejiler ile davranışı ödevleri travma çözme için kullanmayı öğreten bir programı içermektedir. Terapist olarak travma ile ilişkili işlev bozukluğu yelpazesine farklı bir açıdan bakmak ve becerilerinizi geliştirmek için hemen kullanmaya başlayabileceğiniz basit ama güçlü araçlar, teknikler ve süreçlerin tamamını eğitim boyunca edineceğiniz bir akış olacaktır. Program danışanların travma sonrası büyüme ve hızla ilerlemelerine yardımcı olacağınız; danışanın güçlü kaynaklarına erişmek için tam bir esneklik kazanacağı yöntemlerden oluşmaktadır.

Modülün hedefleri:
 • Travma nedir ve TSSB’nin Bilişsel Modelinin Açıklanması
 • Travma ve nörobilimsel olarak yaklaşım
 • Travma tedavisinin üç aşaması;
 • Terapistin kendi kişisel bakımını nasıl yapacağı
 • Travma öyküsünü almak ve değerlendirmek
 • Güvenlik duygusunu oluşturmak
 • Umut aşılamak ve iyimserlik inşa etmek
 • Terapi hedeflerini oluşturmak ve ilerlemek
 • Maruz Bırakma, Sistematik Duyarsızlaştırma ve İmajinasyon Teknikleri
 • Duygusal düzensizlikleri sabitlemek
 • Dikkati dağıtabilmeyi öğretmek
 • Müdahaleler ters gittiğinde manevra yapabilmek
 • Geri dönüşlerle çalışmak
6. MODÜL: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMDA YEME BOZUKLUKLARINA MÜDEHALE

Yeme bozuklukları, önemli psikolojik ve fiziksel hasar bırakan bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavi süreci hem danışan hem de terapist için zorlayıcıdır. Bilişsel davranışçı terapi yeme bozuklukları için en çok araştırılmış ve desteklenmiş bir müdahale yöntemlerine sahiptir. CBT-E gelişmiş bilişsel davranış terapi olarak düşülmektedir ve yeme bozuklukları için en etkili tedavilerden biridir.Anoreksiya nervoza, bulimia nervoza, kanatlı yeme bozukluğu ve diğer benzer durumlar dahil olmak üzere tüm yeme bozukluğu formları için geliştirilmiştir.  CBT-E oldukça kişiselleştirilmiş bir tedavi yöntemidir. Terapist, tedavi gören kişinin tam yeme problemine uyması için CBT-E’nin özel bir form oluşturur. CBT-E’nin dört aşaması vardır. Birinci Aşama, odak noktası, kişinin yeme problemini karşılıklı olarak anlama ve ona yeme alışkanlıklarını değiştirme ve dengeleme konusunda yardım etmektir. Kişiselleştirilmiş eğitime ve ağırlıkla ilgili endişelerin ele alınmasına da vurgu yapılmaktadır. Kısa ikinci aşamada, ilerleme sistematik olarak gözden geçirilir ve tedavinin ana gövdesi için planlar yapılır. Üçüncü Aşama, kişinin yeme sorununu sürdüren süreçlere odaklanan haftalık seanslardan oluşur. Genellikle bu, şekillendirme ve yemek yeme ile ilgili endişelerin giderilmesini içerir; günlük olaylarla ve ruh halleriyle ilgilenme yeteneğinin arttırılması ve aşırı diyet kısıtlamasının ele alınması. Genel olarak tedavi sona erdikten birkaç ay sonra bir inceleme oturumu yapılır. İlerlemenin gözden geçirilmesi ve kalan veya ortaya çıkan sorunların ele alınması için bir fırsat sağlar. CBT-E’nin bu kısmında kilo geri kazanımı yeme bozukluğu psikopatolojisine değinmektedir. Kilo almaya başlamadan önce, hastalar ve terapistler bu tedavinin ilk haftalarını bu değişimin nedenlerini ve aleyhine düşünerek dikkatlice geçirirler. CBT-E’deki amaç, hastaların kendileri, bu kararın kendilerine dayamak yerine, kilo almaya karar vermeleridir. Kilonun geri kazanılmasının son basamağında hasta, kilosunu korumada başarılı olur.

Modülün hedefleri:
 • Yeme Bozukluklarının Bilişsel Modelde Açıklanması
 • Yeme Bozuklukları Tanımlaması
 • Yeme Davranışı ve Yeni Davranış Oluşturulması
 • Yeme Davranışı Tespiti
 • Açlık, Duygusal Açlık ve Aşerme İle Baş Etme
 • Yeme Günlüğü Oluşturma

Kesin Kayıt Yaptırmak İsteyenler:

Eğitim Online formattan Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşecektir.

Katılımcıların, eğitime katılmak için  eğitimlerimiz bölümünden başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru formunun doldurulmasının ardından ödeme bilgileri mail ile gönderilecektir.

Eğitim Ücreti: Eğitim ücreti 4800 TL‘dir. Eğitim ücretini 3 taksit (1600 TL) şeklinde ödeyebilirsiniz. Peşin ödemelerde eğitim ücreti 4300 TL olmaktadır. 

Eğitim içeriği Beck Institute CBT eğitim içeriğine eşdeğer hazırlanmıştır.

Modül tarihleri YÖK sınav tarihlerine göre değişiklik gösterebilir. Böyle bir durumda katılımcılarımız önceden bilgilendirilir.

*Eğitimden 15 gün önce yapılan iptallerde ön kayıt ücreti iade edilmemektedir.

**Kesin kayıt yaptıran öğrenci katılımcıların öğrenci belgelerinin , mezun katılımcıların ise diplomalarının fotokopileri veya e-posta yoluyla pdf’leri kurumumuzca talep edilmektedir.

Eğitim teorik ve uygulamalı olarak olarak yürütülmektedir. Eğitim içeriği vaka çalışmaları ve videolar ile zenginleştirilmiştir. Eğitimde kullanılan içerikler katılımcılara online olarak verilmektedir.

Eğitim sonunda “Uygulayıcı Sertifikası” almak için katılımcılar bilim sınavından ve talep edilen ilk seans ses kaydından başarılı olmak zorundadır.

Ücret  4.800 ₺ (Taksitli)

4300 ₺ (Peşin)

Eğitmen  Doç. Dr. Itır Tarı Cömert
Tarih ve Saat
21-22-23-24 Haziran 10.00/18.00
28-29-30 Haziran-1 Temmuz 10.00/18.00
Eğitim Yeri  Zoom Meeting / Online
Katılımcı Özellikleri  Eğitime yalnız psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları ile 4. sınıf öğrencileri ve psikiyatristler katılabilir.
Sertifikasyon   Eğitim sonrasında katılımcılara Psikoloji Akademisi ve TORUSAD onaylı “Uygulayıcı Sertifikası” düzenlenecektir.

BAŞVUR