info@psikolojiakademisi.com

Bilişsel Davranışçı Terapi Maraton Sertifika Programı

Bilişsel Davranışçı Terapi Maraton Sertifika Programı

Itır Tarı Cömert

Online - Zoom

Sertifika Süresi:

8 Gün 56 Saat

Kurs Seviyesi:

İleri Seviye

Doç. Dr. Itır Tarı Cömert tarafından düzenlenen BDT Sertifikasyon Programı, 5 modül ve toplamda 56 saatlik bir süreyi kapsamaktadır. Programın içeriği, Doç. Dr. Itır Tarı Cömert’in 20 yıllık BDT deneyimleri ışığında geliştirilen Beck Enstitüsü eğitim programına paralel olarak şekillenmiştir. Katılımcılara, BDT’nin temel kavram ve tekniklerinin teorik bilgisinin yanı sıra, bu tekniklerin terapist tarafından etkili bir şekilde nasıl kullanılacağı ve formülasyonun nasıl yapılacağı konularında pratik deneyim kazandırılacaktır. Program, uygulamalı, örnek seans videoları, rol oyunları, süpervizyon destekli tekrar oturumları ve vaka analizleri gibi çeşitli öğrenme yöntemleriyle desteklenmiştir.Bu sertifikasyon programı, katılımcılara BDT alanında kapsamlı bir bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert’in bilgi birikimi ve deneyimleri, programın kalitesini artırmak ve katılımcılara etkili bir öğrenme deneyimi sunmak adına önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Konu İçerikleri

Modül 1 : Bilişsel Davranışçı Terapinin Temelleri

Bu modül, Bilişsel Davranışçı Terapi’nin temel prensiplerini öğreten bir sertifikasyon programını kapsamaktadır. Programın içeriğinde, Bilişsel Davranışçı Terapi’nin gelişimine etki eden faktörler ve kısa bir tarihçe öncelemelikle ele alınacak; ardından terapötik beceriler, temel teknikler, kullanılan kavramlar ve formülasyonlar üzerinde odaklanılacaktır. Eğitim sürecinde işlenecek başlıklar arasında bilişsel süreçler ve bilgi işleme kuramı, Bilişsel Davranışçı Terapi bakış açısıyla vaka formülasyonu ve kavramsal çerçeve, bilişsel davranışçı teknikler (bilişsel çarpıtmalar, sokratik sorgulama, seans arası uygulamalar, terapinin rasyonelinin açıklanması), otomatik düşüncelerin ele alınması ve çalışılması, ara inançlar ve temel inançların ortaya çıkarılması, seans akışı ve yapısının oluşumu, danışanın hedeflerini netleştirme ve terapi amaçlarının ortaya çıkarılması, terapi oturumlarının danışanın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılması ve danışanlara ihtiyaç duydukları bilişsel davranışsal becerilerin öğretilmesi bulunmaktadır. Katılımcılar, her konu sonrası role-play uygulamaları ile modül konularını deneyimleyecektir. Ayrıca, konu anlatımları vaka örnekleri ile desteklenerek öğrenmenin kalıcılığı sağlanacak ve seans videoları ile konular pekiştirilecektir.

Modülün Hedefleri:

 • Bilişsel modeli tanımlama becerisini geliştirmek.
 • Bilişsel terapi seanslarının yapısını tanımlayabilme yeteneğini kazandırmak.
 • Bilişsel modele göre danışanın probleminin nasıl kavramsallaştırılacağını açıklayabilme.
 • Bilişsel davranışçı terapi müdahalelerini tanımlama ve uygulama becerisi kazandırmak.
 • Danışanı tedaviye dahil etmek için gerekli teknikleri anlama ve uygulama yeteneği kazandırmak.
 • Terapötik ittifak geliştirmek için gerekli teknikleri kullanabilme.
 • Otomatik düşünceleri ortaya çıkarmak ve değerlendirmek için teknikleri uygulama yeteneği kazandırmak.,
 • Temel inanç ve varsayımları değiştirmek için stratejileri tanımlayabilme.

Modül 2 : Depresyona Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

Bu modül kapsamında, danışanın depresyonuyla ilgili sertifikasyon programı çerçevesinde tedavi stratejileri ele alınacaktır. Bu stratejiler arasında depresyonun bilişsel açıdan kavramsallaştırılması ve genişletilmiş bilişsel modelin uygulanması, terapinin yapılandırılması, otomatik düşüncelerin belirlenmesi, bu düşüncelere etkili bir şekilde yanıt verme yeteneği, otomatik düşüncelerin değerlendirilmesi, terapötik ittifakın bileşenlerinin oluşturulması ve sürdürülmesi, danışanı harekete geçirecek eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması, seans arası uygulamalar ve davranışsal ödevlerin entegrasyonu, temel inançların tanımlanması ve değiştirilmesi; ayrıca, ara inançların belirlenmesi ve değiştirilmesi ile başa çıkma stratejilerinin kullanımı gibi beceriler bulunmaktadır.

Modülün Hedefleri:

 • Danışanı değerlendirebilmek ve tanıya yönelik yol haritası belirleyebilmek için yetkinlik kazanma
 • Danışana uygun vaka formülasyonu oluşturarak bireysel ihtiyaçlara yönelik stratejiler geliştirme.
 • Depresyonun kavramsal çerçevesini bilişsel model ile çizebilmek ve etkili bir şekilde aktarımını gerçekleştirme.
 • Psikoeğitim aracılığıyla danışanın tedavi rasyonelini anlamasını sağlayarak işbirliği oluşturma.
 • Seans içi ve seanslar arasında kullanılacak etkili tedavi planlarını oluşturarak uygulama.
 • Hedefleri netleştirme yeteneği kazanarak etkili eyleme geçme becerisi geliştirme.
 • Depresyonda olan danışanın güçlü bir terapötik ilişki ile seans içinde tutulmasını sağlama.
 • Depresyonda olan danışana uygun bilişsel ve davranışçı teknikleri seçme ve etkili bir şekilde uygulama.
 • Nüks önleme için depresyonla başa çıkma becerilerini danışana öğretme ve kendi kendine terapi becerilerini geliştirme.
 • Depresyondaki danışanın kendine zarar verme düşünceleriyle çalışma. İntihar riskini yönetmek amacıyla etkili bir intihar protokolü oluşturma.

Modül 3 : Anksiyete Bozukluklarına ve Panik Bozukluğa Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

Bu modül, genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu ve panik bozukluğun etkin bir şekilde tedavi edilmesi için gereken becerilere odaklanacaktır. Sertifikasyon programı içinde, anksiyete bozukluğu olan danışanlar için bilişsel ve davranışsal stratejilerin nasıl uygulanacağına dair bilgi edinilecektir. Bu kapsamda, bilişsel modelin danışanlara aktarılması, bilişsel yeniden yapılandırma, otomatik düşünceleri ve inançları belirleme, değerlendirme ve yanıtlama becerileri üzerinde odaklanılacaktır. Modül, danışanların kavramsallaştırmasını geliştirmelerini, endişeli düşünceleri tanımlama ve değerlendirme yeteneklerini, tedavi planını düzenleme becerilerini ve davranış deneyleri ile maruz kalma egzersizlerini nasıl uygulayacaklarını içerecektir. Ayrıca, davranışsal denemeler, maruz kalma egzersizleri, imajinasyon ve beden tarama çalışmalarının etkili kullanımını öğreneceklerdir. Modül aynı zamanda panik bozukluğun kriterlerini, bilişsel modelini ve bilişsel davranışçı yaklaşımlarla panik bozukluğun kontrol altına alınmasını içeren konuları işleyecektir. Sonuç olarak, katılımcılar panik bozukluğuyla ilgili kapsamlı bilgi sahibi olacak ve edindikleri becerileri kullanarak danışanların fiziksel semptomlarına müdahale etme, duygu-düşünce-davranış ilişkisini kurgulama ve terapötik ilişkiyi tedavi sürecine entegre etme yeteneğine sahip olacaklardır

Modülün hedefleri:

 • Anksiyete danışanı için formülasyonu oluşturabilmek ve seans içinde ve arasında tedaviyi planlamak
 • Anksiyetenin kavramsal yapını anlamak ve kullanabilmek
 • Danışanın anksiyete semptomları ile ilgili otomatik düşünce ve inançları nasıl tanımlayacağını, değerlendireceğini ve cevaplayacağını öğrenmesini sağlamak
 • Farkındalık uygulamaları ve gevşeme tekniklerinin kullanımı
 • Maruz kalma egzersizleri ile davranış deneylerinin tasarlanması
 • Danışanın ihtiyaçlarına yönelik özgül tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi
 • Yaygın anksiyete bozukluğu, panik krizler için beceri ve strateji geliştirebilmek.

Modül 4 : Obsesif Kompülsif Bozukluğa Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

Bu modül kapsamında obsesif-kompulsif bozukluğun etkili bir şekilde tedavi edilmesi için gereken becerilere odaklanılacaktır. Sertifikasyon programı içerisinde, bilişsel modelin danışanla paylaşılması, bilişsel yeniden yapılandırma, otomatik düşünce ve inançların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi gibi konular ele alınacaktır. Katılımcılar, danışanın obsesif-kompulsif bozukluğuyla ilgili kavramsallaştırmasını oluşturmayı, endişeli düşünceleri tanımlamayı ve değerlendirmeyi, tedavi planını düzenlemeyi ve davranış deneyleri ile maruz kalma egzersizlerini nasıl uygulayacaklarını bu modülün sonunda öğrenmiş olacaklardır. Ayrıca, davranışsal denemeler, maruz kalma egzersizleri, imajinasyon ve beden tarama çalışmalarını etkin bir şekilde kullanmayı öğrenerek, danışanın fiziksel semptomlarına müdahale etme becerisi kazanacaklardır. Modül sonunda, farkındalık çalışmalarıyla duygu-düşünce ve davranış ilişkisinin kurulması, terapötik ilişkinin tedavi sürecine nasıl katkı sağlayabileceği de bu programın bir parçası olacaktır.

Modülün hedefleri:

 • Obsesif kompulsif bozukluk danışanı için formülasyonu oluşturabilmek ve seans içinde ve arasında tedaviyi planlamak
 • Bozuklukluğun kavramsal yapısını anlamak ve kullanabilmek
 • Danışanın sosyal anksiyete semptomları ve obsesif kompulsif bozukluk ile ilgili otomatik düşünce ve inançları nasıl tanımlayacağını, değerlendireceğini ve cevaplayacağını öğrenmesini sağlamak
 • Farkındalık uygulamaları ve gevşeme tekniklerinin kullanımı
 • Maruz kalma egzersizleri ile davranış deneylerinin tasarlanması
 • Danışanın ihtiyaçlarına yönelik özgül tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi

Modül 5 : Sosyal Anksiyete Bozukluğu ve Özgül Fobiye Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

Bu modül kapsamında, Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nu etkili bir şekilde tedavi etmek amacıyla sertifikasyon programında gerekli becerilerin kazanılmasına odaklanılacaktır. Programın temel hedefi, travma sonrası mağdur durumda olan bireylere bilişsel ve davranışsal stratejilerin nasıl uygulanacağını öğretmektir. Sertifikasyon programı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun detaylı ve teknik teşhisi, belirtileri, nedenleri, evreleri, risk grupları üzerindeki etkileri, kurban düşünce, duygu ve davranış yapıları ile TSSB ile birlikte görülebilecek diğer rahatsızlıklara yönelik bilişsel tekniklerle müdahale konularını kapsamaktadır.

Modülün hedefleri:

 • Sosyal anksiyete ve özgül fobi danışanı için formülasyonu oluşturabilmek ve seans içinde ve arasında tedaviyi planlamak
 • Sosyal anksiyete ve özgül fobinin kavramsal yapısını anlamak ve kullanabilmek
 • Danışanın sosyal anksiyete ve fobik semptomları ile ilgili otomatik düşünce ve inançları nasıl tanımlayacağını, değerlendireceğini ve cevaplayacağını öğrenmesini sağlamak .
 • Farkındalık uygulamaları ve gevşeme tekniklerinin kullanımı
 • Maruz kalma egzersizleri ile davranış deneylerinin tasarlanması
 • Danışanın ihtiyaçlarına yönelik özgül tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi

Sertifika Hakkında

Videoyu Oynat

15.000 TL

18.000 TL

*1 Temmuz'a kadar. *3 Taksit

Sertifika İçeriği :

Paylaş :

Sertifka Eğitmeni
Itır Tarı Cömert

Doç. Dr.

Program Tarihleri

Başvuru Formu

Sertifika Programına ait yorumlar;

Diğer Sertifika Programları;

16-17-18-19-23-24-25-26 TEMMUZ

Doç. Dr.

Itır Tarı Cömert

15.000 TL

18.000 TL

4-5 Mayıs / 25-26 Mayıs / 1-2 Haziran / 29-30 Haziran

Uzm. Kl. Psk.

Pınar Gümüş Sarı

3.800₺ TL

4.800₺ TL

6-7 Temmuz 2024

Doç. Dr.

Itır Tarı Cömert

2.800₺ TL

4.000₺ TL

20-21 Temmuz 10:00-17:00

Doktorant/Kln. Psk.

Akın Kongur

1800 TL

11-12-18 Mayıs 11:00-17:00

Uzm. Kl. Psk.

Pınar Gümüş Sarı

2.500₺ TL

21-22 Eylül 10:00-17:00

Doç. Dr.

Itır Tarı Cömert

2.800₺ TL

4.000₺ TL

info@psikolojiakademisi.com

HİSSETMEK

Kendiniz ve tercihleriniz hakkında birkaç soruyu yanıtlayın, biz de size tüm hedeflerinize ve ihtiyaçlara en uygun terapisti bulmanızda yardımcı olalım