info@psikolojiakademisi.com

Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifika Programı

Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifika Programı

Itır Tarı Cömert

Online

Sertifika Süresi:

6 Hafta - 100 Saat

Kurs Seviyesi:

İleri Seviye

Doç. Dr. Itır Tarı Cömert tarafından düzenlenen BDT Sertifikasyon Programı, 6 modül ve toplamda 100 saatlik bir süreyi kapsamaktadır. Programın içeriği, Doç. Dr. Itır Tarı Cömert’in 20 yıllık BDT deneyimleri ışığında geliştirilen Beck Enstitüsü eğitim programına paralel olarak şekillenmiştir. Katılımcılara, BDT’nin temel kavram ve tekniklerinin teorik bilgisinin yanı sıra, bu tekniklerin terapist tarafından etkili bir şekilde nasıl kullanılacağı ve formülasyonun nasıl yapılacağı konularında pratik deneyim kazandırılacaktır. Program, uygulamalı, örnek seans videoları, rol oyunları, süpervizyon destekli tekrar oturumları ve vaka analizleri gibi çeşitli öğrenme yöntemleriyle desteklenmiştir.Bu sertifikasyon programı, katılımcılara BDT alanında kapsamlı bir bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert’in bilgi birikimi ve deneyimleri, programın kalitesini artırmak ve katılımcılara etkili bir öğrenme deneyimi sunmak adına önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Konu İçerikleri

Modül 1 : Bilişsel Davranışçı Terapinin Temelleri ( 6-7 NİSAN )

Bu modül, Bilişsel Davranışçı Terapi’nin temel prensiplerini öğreten bir sertifikasyon programını kapsamaktadır. Programın içeriğinde, Bilişsel Davranışçı Terapi’nin gelişimine etki eden faktörler ve kısa bir tarihçe öncelemelikle ele alınacak; ardından terapötik beceriler, temel teknikler, kullanılan kavramlar ve formülasyonlar üzerinde odaklanılacaktır. Eğitim sürecinde işlenecek başlıklar arasında bilişsel süreçler ve bilgi işleme kuramı, Bilişsel Davranışçı Terapi bakış açısıyla vaka formülasyonu ve kavramsal çerçeve, bilişsel davranışçı teknikler (bilişsel çarpıtmalar, sokratik sorgulama, seans arası uygulamalar, terapinin rasyonelinin açıklanması), otomatik düşüncelerin ele alınması ve çalışılması, ara inançlar ve temel inançların ortaya çıkarılması, seans akışı ve yapısının oluşumu, danışanın hedeflerini netleştirme ve terapi amaçlarının ortaya çıkarılması, terapi oturumlarının danışanın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılması ve danışanlara ihtiyaç duydukları bilişsel davranışsal becerilerin öğretilmesi bulunmaktadır. Katılımcılar, her konu sonrası role-play uygulamaları ile modül konularını deneyimleyecektir. Ayrıca, konu anlatımları vaka örnekleri ile desteklenerek öğrenmenin kalıcılığı sağlanacak ve seans videoları ile konular pekiştirilecektir.

Modülün Hedefleri:

 • Bilişsel modeli tanımlama becerisini geliştirmek.
 • Bilişsel terapi seanslarının yapısını tanımlayabilme yeteneğini kazandırmak.
 • Bilişsel modele göre danışanın probleminin nasıl kavramsallaştırılacağını açıklayabilme.
 • Bilişsel davranışçı terapi müdahalelerini tanımlama ve uygulama becerisi kazandırmak.
 • Danışanı tedaviye dahil etmek için gerekli teknikleri anlama ve uygulama yeteneği kazandırmak.
 • Terapötik ittifak geliştirmek için gerekli teknikleri kullanabilme.
 • Otomatik düşünceleri ortaya çıkarmak ve değerlendirmek için teknikleri uygulama yeteneği kazandırmak.,
 • Temel inanç ve varsayımları değiştirmek için stratejileri tanımlayabilme.

Modül 2 : Depresyona Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ( 13-14 NİSAN)

Bu modül kapsamında, danışanın depresyonuyla ilgili sertifikasyon programı çerçevesinde tedavi stratejileri ele alınacaktır. Bu stratejiler arasında depresyonun bilişsel açıdan kavramsallaştırılması ve genişletilmiş bilişsel modelin uygulanması, terapinin yapılandırılması, otomatik düşüncelerin belirlenmesi, bu düşüncelere etkili bir şekilde yanıt verme yeteneği, otomatik düşüncelerin değerlendirilmesi, terapötik ittifakın bileşenlerinin oluşturulması ve sürdürülmesi, danışanı harekete geçirecek eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması, seans arası uygulamalar ve davranışsal ödevlerin entegrasyonu, temel inançların tanımlanması ve değiştirilmesi; ayrıca, ara inançların belirlenmesi ve değiştirilmesi ile başa çıkma stratejilerinin kullanımı gibi beceriler bulunmaktadır.

Modülün Hedefleri:

 • Danışanı değerlendirebilmek ve tanıya yönelik yol haritası belirleyebilmek için yetkinlik kazanma
 • Danışana uygun vaka formülasyonu oluşturarak bireysel ihtiyaçlara yönelik stratejiler geliştirme.
 • Depresyonun kavramsal çerçevesini bilişsel model ile çizebilmek ve etkili bir şekilde aktarımını gerçekleştirme.
 • Psikoeğitim aracılığıyla danışanın tedavi rasyonelini anlamasını sağlayarak işbirliği oluşturma.
 • Seans içi ve seanslar arasında kullanılacak etkili tedavi planlarını oluşturarak uygulama.
 • Hedefleri netleştirme yeteneği kazanarak etkili eyleme geçme becerisi geliştirme.
 • Depresyonda olan danışanın güçlü bir terapötik ilişki ile seans içinde tutulmasını sağlama.
 • Depresyonda olan danışana uygun bilişsel ve davranışçı teknikleri seçme ve etkili bir şekilde uygulama.
 • Nüks önleme için depresyonla başa çıkma becerilerini danışana öğretme ve kendi kendine terapi becerilerini geliştirme.
 • Depresyondaki danışanın kendine zarar verme düşünceleriyle çalışma. İntihar riskini yönetmek amacıyla etkili bir intihar protokolü oluşturma.

Modül 3 : Anksiyete Bozukluklarına ve Panik Bozukluğa Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ( 27-28 NİSAN )

Bu modül, genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu ve panik bozukluğun etkin bir şekilde tedavi edilmesi için gereken becerilere odaklanacaktır. Sertifikasyon programı içinde, anksiyete bozukluğu olan danışanlar için bilişsel ve davranışsal stratejilerin nasıl uygulanacağına dair bilgi edinilecektir. Bu kapsamda, bilişsel modelin danışanlara aktarılması, bilişsel yeniden yapılandırma, otomatik düşünceleri ve inançları belirleme, değerlendirme ve yanıtlama becerileri üzerinde odaklanılacaktır. Modül, danışanların kavramsallaştırmasını geliştirmelerini, endişeli düşünceleri tanımlama ve değerlendirme yeteneklerini, tedavi planını düzenleme becerilerini ve davranış deneyleri ile maruz kalma egzersizlerini nasıl uygulayacaklarını içerecektir. Ayrıca, davranışsal denemeler, maruz kalma egzersizleri, imajinasyon ve beden tarama çalışmalarının etkili kullanımını öğreneceklerdir. Modül aynı zamanda panik bozukluğun kriterlerini, bilişsel modelini ve bilişsel davranışçı yaklaşımlarla panik bozukluğun kontrol altına alınmasını içeren konuları işleyecektir. Sonuç olarak, katılımcılar panik bozukluğuyla ilgili kapsamlı bilgi sahibi olacak ve edindikleri becerileri kullanarak danışanların fiziksel semptomlarına müdahale etme, duygu-düşünce-davranış ilişkisini kurgulama ve terapötik ilişkiyi tedavi sürecine entegre etme yeteneğine sahip olacaklardır

Modülün hedefleri:

 • Anksiyete danışanı için formülasyonu oluşturabilmek ve seans içinde ve arasında tedaviyi planlamak
 • Anksiyetenin kavramsal yapını anlamak ve kullanabilmek
 • Danışanın anksiyete semptomları ile ilgili otomatik düşünce ve inançları nasıl tanımlayacağını, değerlendireceğini ve cevaplayacağını öğrenmesini sağlamak
 • Farkındalık uygulamaları ve gevşeme tekniklerinin kullanımı
 • Maruz kalma egzersizleri ile davranış deneylerinin tasarlanması
 • Danışanın ihtiyaçlarına yönelik özgül tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi
 • Yaygın anksiyete bozukluğu, panik krizler için beceri ve strateji geliştirebilmek.

Modül 4 : Obsesif Kompülsif Bozukluğa Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ( 18-19 MAYIS )

Bu modül kapsamında obsesif-kompulsif bozukluğun etkili bir şekilde tedavi edilmesi için gereken becerilere odaklanılacaktır. Sertifikasyon programı içerisinde, bilişsel modelin danışanla paylaşılması, bilişsel yeniden yapılandırma, otomatik düşünce ve inançların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi gibi konular ele alınacaktır. Katılımcılar, danışanın obsesif-kompulsif bozukluğuyla ilgili kavramsallaştırmasını oluşturmayı, endişeli düşünceleri tanımlamayı ve değerlendirmeyi, tedavi planını düzenlemeyi ve davranış deneyleri ile maruz kalma egzersizlerini nasıl uygulayacaklarını bu modülün sonunda öğrenmiş olacaklardır. Ayrıca, davranışsal denemeler, maruz kalma egzersizleri, imajinasyon ve beden tarama çalışmalarını etkin bir şekilde kullanmayı öğrenerek, danışanın fiziksel semptomlarına müdahale etme becerisi kazanacaklardır. Modül sonunda, farkındalık çalışmalarıyla duygu-düşünce ve davranış ilişkisinin kurulması, terapötik ilişkinin tedavi sürecine nasıl katkı sağlayabileceği de bu programın bir parçası olacaktır.

Modülün hedefleri:

 • Obsesif kompulsif bozukluk danışanı için formülasyonu oluşturabilmek ve seans içinde ve arasında tedaviyi planlamak
 • Bozuklukluğun kavramsal yapısını anlamak ve kullanabilmek
 • Danışanın sosyal anksiyete semptomları ve obsesif kompulsif bozukluk ile ilgili otomatik düşünce ve inançları nasıl tanımlayacağını, değerlendireceğini ve cevaplayacağını öğrenmesini sağlamak
 • Farkındalık uygulamaları ve gevşeme tekniklerinin kullanımı
 • Maruz kalma egzersizleri ile davranış deneylerinin tasarlanması
 • Danışanın ihtiyaçlarına yönelik özgül tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi

Modül 5 : Travma ve TSSB’ye Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ( 8-9 HAZİRAN )

Bu modül kapsamında, Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nu etkili bir şekilde tedavi etmek amacıyla sertifikasyon programında gerekli becerilerin kazanılmasına odaklanılacaktır. Programın temel hedefi, travma sonrası mağdur durumda olan bireylere bilişsel ve davranışsal stratejilerin nasıl uygulanacağını öğretmektir. Sertifikasyon programı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun detaylı ve teknik teşhisi, belirtileri, nedenleri, evreleri, risk grupları üzerindeki etkileri, kurban düşünce, duygu ve davranış yapıları ile TSSB ile birlikte görülebilecek diğer rahatsızlıklara yönelik bilişsel tekniklerle müdahale konularını kapsamaktadır.

Modülün Hedefleri

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu nedir? Nasıl ortaya çıkar?
 • Travma ve TSSB’nin Bilişsel Modelde Açıklanması
 • Kurban düşünce tarzı ve TSSB’nin evreleri
 • TSSB Semptomlarının Tanımlanması
 • TSSB’nin teşhis koşulları ve kimyasal etkileri
 • Travma sonrası stresle beraber ortaya çıkan duygusal kontrol problemleri, depresyon, uykusuzluk, madde bağımlılığı, panik atak gibi diğer rahatsızlıklar
 • TSSB’ye Bilişsel Müdahale
 • Stres Yönetimi ve Teknikleri
 • Maruz Bırakma, Sistematik Duyarsızlaştırma ve İmajinasyon Teknikleri
 • Ev Ödevleri ve Bir Sonraki Seansın Yapılanması
 • Tedavi Sonlandırma ve Relapsı Önleme Teknikleri
 • Vaka Paylaşımı
 • Örnek Seans Uygulaması
 • Katılımcıların Seans Uygulaması

Modül 6 : Sosyal Anksiyete Bozukluğu ve Özgül Fobiye Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ( 29-30 HAZİRAN )

Bu modül kapsamında, Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nu etkili bir şekilde tedavi etmek amacıyla sertifikasyon programında gerekli becerilerin kazanılmasına odaklanılacaktır. Programın temel hedefi, travma sonrası mağdur durumda olan bireylere bilişsel ve davranışsal stratejilerin nasıl uygulanacağını öğretmektir. Sertifikasyon programı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun detaylı ve teknik teşhisi, belirtileri, nedenleri, evreleri, risk grupları üzerindeki etkileri, kurban düşünce, duygu ve davranış yapıları ile TSSB ile birlikte görülebilecek diğer rahatsızlıklara yönelik bilişsel tekniklerle müdahale konularını kapsamaktadır.

Modülün hedefleri:

 • Sosyal anksiyete ve özgül fobi danışanı için formülasyonu oluşturabilmek ve seans içinde ve arasında tedaviyi planlamak
 • Sosyal anksiyete ve özgül fobinin kavramsal yapısını anlamak ve kullanabilmek
 • Danışanın sosyal anksiyete ve fobik semptomları ile ilgili otomatik düşünce ve inançları nasıl tanımlayacağını, değerlendireceğini ve cevaplayacağını öğrenmesini sağlamak .
 • Farkındalık uygulamaları ve gevşeme tekniklerinin kullanımı
 • Maruz kalma egzersizleri ile davranış deneylerinin tasarlanması
 • Danışanın ihtiyaçlarına yönelik özgül tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi

Sertifika Hakkında

Videoyu oynat

21.000,00 TL

23.500,00 TL

*29 Şubat 2024'e kadar. *5 Taksit

Sertifika İçeriği :

Paylaş :

Sertifka Eğitmeni
Itır Tarı Cömert

Doç. Dr.

Program Tarihleri

Başvuru Formu

Sertifika Programına ait yorumlar;

Eğitimlerin işleyişi çok güzeldi, ben normalde psikanalitik ekolde çalışıyor olmama rağmen ekoller arası sınırların, kısıtlılıkların eğitim içerisinde oldukça net bir şekilde belirlenmiş olduğunu, eğitmenlerin anlatım tarzlarıyla birlikte konular daha anlaşılır ve uygulamaya yatkın hale geldiğini düşünüyorum. Kullanılan materyaller de teorik ve pratik süreci anlamlandırmak adına güzel bir yol oluşturmuş olup, psikolog olarak nosyon edinmemizi sağlayan bir eğitimdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Eğitim süreci boyunca karşılaştığım her bir modül benim için oldukça eğitici ve faydalı oldu. Ancak, özellikle ana modülde yaşadığım anlam karmaşası ve belirsizlikler, süpervizyon oturumları sayesinde daha net ve anlaşılır bir hale dönüştü. Perşembe günleri gerçekleştirdiğimiz süpervizyon oturumları, konuların derinlemesine incelenmesi ve öğrenilen bilgilerin pratiğe dökülmesi açısından kritik bir rol oynadı. Ders materyalleri konusunda ise, sağlanan kaynakların yeterli olduğunu düşünüyorum. Özellikle hocalarımızın gerçek hayattan alınmış örneklerle sundukları rol oyunları, teorik bilgilerin pratiğe dönüşümü açısından oldukça etkileyici oldu. Bu interaktif öğrenme yöntemleri, konuların daha derinlemesine anlaşılmasını ve uygulanmasını sağladı. Genel olarak, eğitim süreci benim için oldukça güzel, faydalı ve eğitici bir deneyim oldu. Emeği geçen tüm eğitmenlere ve destek sağlayan herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte edindiğim bilgilerle kariyerime daha güçlü bir temel oluşturduğumu düşünüyorum.

Eğitim süreci, benim için hem keyifli hem de öğretici bir deneyim oldu. Zaman zaman yoğun eğitim saatleri nedeniyle yorgunluk yaşasam da, bu süreçte edindiğim bilgiler ve deneyimler kesinlikle bu yorgunluğa değdi 😇. Yeni mezun bir uzman olarak, kendimi daha yetkin hissetmeme yardımcı olan bu eğitim, her bir modülün detaylı bir şekilde hazırlanması ve içinde bulunan formlar ve makaleler sayesinde daha da pekiştirici hale geldi.
Perşembe günleri düzenlenen oturumlar, teorik eğitimlerin pratiğe döküldüğü, kafamdaki soru işaretlerinin giderildiği anlar oldu. Katılımcı sayısının az olması ve bu ortamda herkesin rahatça sorularını sorması, öğrenme sürecini daha etkili kıldı. Ayrıca, rol oyunları yapma fırsatı, uygulamada ne kadar başarılı olduğumu görmem ve diğer katılımcılardan öğrenmem açısından çok değerliydi.
Sınav süreci belki biraz kaygılı geçmiş olabilir, ancak aslında yeterliliklerimizi değerlendirme ve geliştirme adına önemli bir aşamaydı. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımcı sayısının azlığı, herkesin daha etkili bir şekilde öğrenmesine katkı sağladı ve bu da eğitimin en sevdiğim yönlerinden biri oldu. Yeni eğitimlerde tekrar görüşmek üzere, herkese teşekkür ederim 🌿😇

Eğitim sürecinde gerçekleştirilen roleplay'ler, özellikle yeni öğrenilen bilgilerin pekişmesine katkı sağlayarak terapist olarak kendime güvenimi artırdı. Her modülde düzenli olarak gerçekleştirilen bu uygulamalar, teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesini sağlayarak konuları daha derinlemesine anlamamı ve uygulamamı mümkün kıldı. Bu yöntem, sadece öğrenilenleri hatırlamakla kalmayıp, aynı zamanda mesleki becerilerimi geliştirmeme de yardımcı oldu.
Akın Hoca ve Itır Hoca'nın sunduğu videoların öğretici niteliği, eğitim sürecine büyük bir değer kattı. Bu videolar, konuları daha anlaşılır bir hale getirerek öğrenme deneyimini zenginleştirdi. Videoların içeriğinin öğrenci ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış olması, eğitim programının kalitesini artırdı.
Materyallerin açık ve anlaşılır olması da eğitim sürecini olumlu bir şekilde etkiledi. Ders materyallerinin düzeni ve içeriği, öğrencilere konuları kolayca takip etme imkanı tanıdı.
Genel olarak, eğitim süreci boyunca ilginin sonuna kadar hissedilmesi ve emeklerin bu denli öğretici bir atmosfer yaratmak için harcanmış olması çok kıymetliydi Eğitim sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.

Eğitim süreci benim için son derece verimli geçti. Özellikle vaka analizi oturumları ve role playler, teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi açısından benim için değerli deneyimler sundu. Başlangıçta role playlerden genel olarak hoşlanmasam da, bu eğitim sayesinde ne kadar önemli ve etkili bir öğrenme aracı olduğunu fark ettim. Özellikle başlangıçtaki role playlerle karşılaştırıldığında, süreç içinde elde ettiğim deneyim ve becerilerdeki bariz gelişimi görmek beni son derece mutlu etti.
Eğitim sürecindeki bir diğer olumlu nokta, eksik kaldığım konuları tamamlama şansımın olmasıydı. Bu, bana daha kapsamlı bir bilgi ve beceri seti kazandırarak, mesleki gelişimime büyük bir katkı sağladı. Bu özel süreçte bize rehberlik eden değerli hocalarım Itır Hoca ve Akın Hoca'ya derin teşekkürlerimi sunmak isterim. Yaklaşık dört aylık bu süreçte, kendi alanlarındaki değerli tecrübelerini bizimle paylaşarak, öğrenmemizi ve gelişimimizi desteklediler. Eğitim sürecine katkıda bulunan herkese teşekkür ederim.

Eğitim süreci, zengin materyal içeriği, Itır Hoca’nın öğretici ve kapsayıcı anlatımı ile Akın Hoca’nın süpervizyon günlerindeki etkileyici performansı sayesinde benim için oldukça değerli oldu. Itır Hoca’nın öğretim yaklaşımı, konuları anlamamı ve sindirmemi kolaylaştırdı. Akın Hocanın süpervizyon günlerindeki kapsamlı cevapları ve yaptığı vaka analizleri ise uygulamalı olarak öğrenmeme büyük katkı sağladı.
Eğitim boyunca düzenlenen role playler, teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatı sunarak öğrendiklerimi daha iyi anlamama ve uygulamama yardımcı oldu. Başlangıçtaki role playlerle karşılaştırıldığında, süreç içinde elde ettiğim deneyim ve becerilerdeki ilerlemeyi görmek memnuniyet vericiydi.
Her yönüyle oldukça güzel bir eğitim süreci geçirdim. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu süreçte edindiğim bilgi ve deneyim, mesleki gelişimim için büyük bir temel oluşturdu.

 

Eğitim sürecinde materyal içeriği ve uygulama materyalleri, yeterli ve düzenli bir şekilde sunuldu. Bu, öğrenme sürecini destekleyerek konuların daha iyi anlaşılmasına olanak tanıdı. Itır Hoca'nın ders anlatımı enerjik ve anlaşılır olması, konuların öğrencilere etkili bir şekilde iletilmesine katkı sağladı. Özellikle vaka analizi oturumlarında yapılan önemli noktaların vurgulanması, konuların daha derinlemesine anlaşılmasına yardımcı oldu.

Itır Hoca'ya, bilgisini içtenlikle ve sabırla aktardığı için öncelikle çok teşekkür etmek isterim. Bu eğitim, geçmişte almadığım BDT eğitimlerine olan ilgimi ve bakış açımı yeniden canlandırdı. Itır Hoca'nın samimi cevapları ve içten yaklaşımı, sorularımıza karşı gösterdiği sabır, eğitimin değerini kat kat artırdı. Bu süreçte, BDT'yi uygulama konusundaki inancımı pekiştirdi.
Eğitim içeriğinde yer alan vaka sunumları ve rol playler, benim için tercih sebeplerim arasında en önemli olanlardı. Bu bölüm, sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda bu bilgileri uygulamada nasıl kullanabileceğimizi de öğrenmemizi sağladı. Bu kısımlar, gerçek hayat senaryolarına dayalı örneklerle desteklenerek, öğrenilenleri pekiştirme açısından büyük bir değer taşıdı.
Akın Hoca'ya da destekleri için sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. Eğitim sürecindeki rehberliği ve katkıları, deneyimimizi zenginleştirdi ve BDT konusundaki güvenimizi artırdı. Bu değerli deneyim için emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Başlangıçta, bu güzel ve faydalı eğitime katılma şansı bulduğumuz için öncelikle teşekkür etmek isterim. Her bir modülün kendine özgü eğitici ve faydalı içeriklerle dolu olduğunu söyleyebilirim. Ancak, ana modülde anlamakta zorlandığım konuların perşembe günleri gerçekleşen süpervizyon oturumlarında daha net ve anlaşılır hale geldiğini fark ettim.
Sunulan ders materyallerinin ve izlettirilen içeriğin yeterli olduğunu düşünüyorum. Özellikle hocalarımızın gerçek hayattan alınmış örneklerle sundukları rol playler, teorik bilgilerin pratiğe dönüşümünü anlamamıza büyük ölçüde katkı sağlıyor.
Değerli emekleri için eğitim sürecine katkı sağlayan herkese ve özellikle de hocalarıma teşekkür etmek isterim. Güzel, faydalı ve eğitici bir süreç geçirdiğimi düşünüyorum.

Itır Hoca, dersi anlatış şekli, verdiği örnekler ve içten tavrıyla gerçekten etkileyici bir öğretici. Her dersin içerisinde sağladığı örnekler, teorik bilgilerin günlük uygulamaya dönüştürülmesini kolaylaştırdı. Özellikle, rol playler ve vaka analizleri, öğrenme aşamasında benim için değerli deneyimlerdi. Bu uygulamalı öğrenme yöntemleri, teorik bilgilerin pratiğe dönüşümünü anlamama ve içselleştirmeme yardımcı oldu.
Eğitim materyalleri açısından da son derece doyurucu bir deneyim yaşadım. Materyaller, konuları anlamak ve takip etmek adına oldukça kapsamlıydı. Bu, öğrenme sürecini destekleyerek daha derinlemesine anlama imkanı sağladı.
Itır Hoca'nın öğretme tarzı ve sunduğu içerikler benim için eğitici ve etkileyiciydi. Bu süreçte edindiğim bilgiler, uygulamalı öğrenme yöntemleri sayesinde daha kalıcı oldu. Emeği geçen herkese ve özellikle de Itır Hoca'ya teşekkür ederim. Bu eğitim süreci, mesleki gelişimimde önemli bir adım oldu.

Eğitim süreci boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen roleplay'ler, yeni öğrenilen bilgilerin pekişmesine önemli bir katkı sağladı ve terapist olarak kendime güvenimi arttırdı. Pratik uygulamaların sıklığı, teorik bilgilerin günlük uygulamaya dönüştürülmesinde büyük bir rol oynadı. Bu sayede, başlangıçta belki de pek içselleştiremediğim bilgiler, roleplay'lerle birlikte daha derinlemesine anlam kazandı.
Akın Hoca ve Itır Hoca'nın sunduğu videoların öğretici niteliği, eğitim sürecine değer katan önemli unsurlardan biriydi. Bu videolar, konuları daha anlaşılır kılarken aynı zamanda gerçek hayattan alınmış örneklerle zenginleştirilmişti. Bu detay, öğrenme deneyimini daha etkili ve etkileşimli hale getirdi.
Materyallerin açık ve anlaşılır olması, eğitim sürecinin daha anlamlı bir şekilde ilerlemesine katkı sağladı. Her şeyin öğretici ve ilgi çekici olduğunu hissettim. Bu sayede, öğrenme süreci boyunca her konuyu daha yakından takip etme şansı buldum.
Emeklerinizin fark edilir bir şekilde eğitim sürecine değer kattığını söylemek isterim. Eğitim sürecinde kazandığım bilgi ve deneyimler, mesleki gelişimimde önemli bir adım oldu. Teşekkürler.

Diğer Sertifika Programları;

4-5 Mayıs / 25-26 Mayıs / 1-2 Haziran / 29-30 Haziran

Uzm. Kl. Psk.

Pınar Gümüş Sarı

3.800₺ TL

4.800₺ TL

6-7 Temmuz 2024

Doç. Dr.

Itır Tarı Cömert

2.800₺ TL

4.000₺ TL

8-9 Haziran 10:00-17:00

Doktorant/Kln. Psk.

Akın Kongur

1800 TL

11-12-18 Mayıs 11:00-17:00

Uzm. Kl. Psk.

Pınar Gümüş Sarı

2.500₺ TL

11-12 Mayıs 10:00-17:00

Doç. Dr.

Itır Tarı Cömert

2.800₺ TL

4.000₺ TL

info@psikolojiakademisi.com

HİSSETMEK

Kendiniz ve tercihleriniz hakkında birkaç soruyu yanıtlayın, biz de size tüm hedeflerinize ve ihtiyaçlara en uygun terapisti bulmanızda yardımcı olalım